กฎกระทรวงฉบับล่าสุด กำหนดการออบแบบโครงสร้างและลักษณะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร (พ.ศ. 2566)

*** เกี่ยวข้องกับสีกันไฟหน้าที่ 17 - 19 ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *